Reglament


CONDICIONS GENERALS

> L’edat mínima per participar a la cursa MITJA MARATÓ és de 15 anys complerts. Els menors de 18 anys hauran d’entregar una autorització signada pels pares o tutors a la recollida del xip i dorsal.

Es podrà demanar un document acreditatiu de l’edat dels participants/guanyadors de les diferents categories i proves.

L’organització de la cursa ofereix 1 recorregut amb una distància de 21 km, només ell/a és responsable dels problemes mèdics que se’n puguin derivar i de la seva capacitat física i mental alhora d’assolir la cursa.

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip de control i el dorsal proporcionats per la organització. El xip d’un sol ús va incorporat en el mateix dorsal.

> La cursa dels RAIONS

L’Edat mínima per participar a la Cursa dels Raions és de 5 anys complerts i màxima de 16 anys i hauran d’entregar una autorització signada pers pares, mares o tutors a la recollida del xip i dorsal.

Per participar-hi i optar a la classificació, és obligatori córrer amb el xip de control i el dorsal proporcionats per la organització. El xip d’un sol ús va incorporat en el mateix dorsal.

INSCRIPCIONS

Per participar a la Cursa de Muntanya CEC – Collserola, caldrà haver complimentat correctament la inscripció en les dates previstes per l’organització. El fet d’inscriure’s comporta estar assabentat i acceptar el reglament de la prova i les exigències per afrontar-la.

En el cas d’assolir els 500 participants entre les curses es tancarà el període d’inscripcions i s’obrirà llista d’espera.

En cas de produir-se baixes, l’organització contactarà per ordre rigorós amb els inscrits de la llista d’espera, fins assolir els 500 participants.

L’organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini en els termes i condicions que estableixi.

Els participants hauran de participar amb el dorsal col·locat de forma visible. L’intercanvi de dorsals o canvi de cursa serà motiu de desqualificació.

Per poder participar a la Mitja Marató o a la Cursa dels Raions s’ha de disposar o de la llicència federativa corresponent o contractar l’asseguraná que oferix l’organització per un import de 3€.

En el cas de declarar que es disposa de l’assegurança d’accidents obligatòria però en realitat no sigui així o bé no contractin la que ofereix l’organització de la cursa, aquesta no es farà càrrec de les despeses mèdiques i de rescat.

DEVOLUCIONS

Les devolucions de l’import abonat en concepte de inscripció, sempre serà per causa justificada. S’haurà de presentar comprovant del fet causant.

La data límit per sol·licitar la devolució serà la data del tancament del període d’inscripcions, 30 de novembre de 2022.

Les devolucions, sempre sota petició a l’organitzador, tindran un cost de 0,60€/devolució que serà descomptat a l’import a retornar.

En el cas d’haver d’anul·lar la cursa per la Covid-19 es retornarà l’import de la inscripció menys 1€ per despeses de gestió.

CATEGORIES I PREMIS

Les categories per participar a la Mitja Marató Cursa CEC – Collserola, tant femenines com masculines, seran les següents:

A. Absoluta

B. Veterans (de 40 a 54 anys)

C. Súper veterans (55 anys en endavant)

Les categories per participar a la Cursa dels Raions, tant femenines com masculines, seran les següents:

A. SUB 6, 800m (de 5 a 6 anys)

B. SUB 8, 1.190m (de 7 a 8 anys)

C. SUB 10, 2.700m (de 9 a 10 anys)

D. SUB 12, 4.310m (de 10 a 12 anys)

 

L’entrega de trofeus i premis es donaran el mateix dia de la cursa a partir de les 11.30h. En cas de no poder assistir a l’entrega, es podrà passar a recollir per la seu del Centre Excursionista de Catalunya fins el dia 30/12/22.

RECORREGUT I CONTROLS

La Mitja Marató i la Cursa dels Raions només es pot fer corrent.

Els recorreguts estaran senyalitzats.

A les cruïlles i llocs conflictius hi haurà un control de pas de l’organització.

Serà obligatori seguir el recorregut marcat i passar pels controls de pas, els corredors/es que no ho facin seran desqualificats.

Per la MITJA MARATÓ s’estableix un temps màxim de pas per l’avituallament de Santa Maria Vallvidrera, 13.30h. Els corredors/es que el superin hauran d’abandonar la cursa i seguir les indicacions dels controls de pas per retornar a l’Escola Sant Gregori.

Per la CURSA DELS RAIONS, s’estableix un temps màxim per realitzar els quatre recorreguts de 2h, els corredors/es que el superin hauran d’abandonar la cursa i seguir les indicacions dels controls de pas per retornar a l’Escola Sant Gregori.

SEGURETAT I ABANDONAMENTS

L’organització de la cursa disposarà dels serveis mèdics i primers auxilis necessaris distribuïts estratègicament per accedir amb rapidesa a qualsevol punt del recorregut.

En el cas d’abandonament voluntari, el corredor/a haurà de comunicar-ho al control de pas o avituallament més proper.

En cas de lesió o accident que impedeixi al corredor/a continuar la cursa, aquest donarà avís als controls per activar l’assistència mèdica i evacuació a un centre sanitari si fos necessari.

RECLAMACIONS

Les reclamacions es presentaran per escrit adreçades a l’organització abans de l’entrega de trofeus i premis.

En el cas de disconformitat amb la resolució de l’organització, es podrà presentar una reclamació en el termini de 10 dies naturals des l’endemà de la cursa a, Centre Excursionista de Catalunya, c. Paradís, 10, 08002 Barcelona.

 

DRETS D’IMATGE

DELS MAJORS DE 18 ANYS

L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret d’explotació de les imatges, fotografies i vídeos de la prova.

El Centre Excursionista de Catalunya podrà fer us del citat material gràfic en anuncis, notes de premsa o qualsevol altre finalitat de promoció de la cursa o esdeveniment del Club.

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

Els participants a la Cursa accepten cedir els drets de les imatges enregistrades durant, abans i després de l’esdeveniment al Centre Excursionista de Catalunya per al seu ús.

DELS MENORS DE 18 ANYS

Els pares, mares o tutors dels menors autoritzaran a l’Organització a captar per qualsevol mitjà (fotografia, filmació o gravació, etc …) la imatge del meu fill/filla, sempre i quan estigui exclusivament relacionada amb la seva participació a la CURSA DELS RAIONS i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi. Autoritzaran a l’Organització a fer ús de la mencionada captació de la imatge del menor en la promoció i publicitat de la CURSA DELS RAIONS per qualsevol mitjà i a no percebre cap tipus de contraprestació a canvi.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, emmarcat en el RGPD 679/2016, l’informem que les seves dades (i en el cas de menors, les del seu fill/a i/o tutelat/da) seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA amb CIF G08944209 i domicili social situat en C. Paradís, 10 – 08002 BARCELONA, amb la finalitat de poder gestionar les condicions i els avantatges de ser soci/sòcia i/o client/a. En compliment amb la normativa vigent, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA informa que les seves dades seran conservades sempre que no s’hagi exercit el seu dret d’oposició, cancel·lació i oblit, es conservaran les seves dades mínimes amb la finalitat d’arxiu d’interès públic, estadístic i històric, emprats per l’article 89 del Reglament Europeu 679/2016, estant sotmesos a les garanties adequades amb el que disposa aquest Reglament i disposant de les mesures tècniques i organitzatives que garanteixin els drets i les llibertats dels interessats.

Addicionalment, CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA informa que en cas que sigui necessari el tractament de dades de salut o medicaments, aquestes dades estaran dissociades en document a part i es destruiran un cop finalitzada la causa per a les que han estat recollides. Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la presentació del servei anteriorment esmentat. El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. Més informació a http://cec.cat/avis-legal/

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada mes amunt o al correu electrònic protecciodades@cec.cat , així com podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

ACEPTACIÓ i RESPONSABILITAT

Els participants seran els únics responsables dels danys que pugin causar a d’altres corredors, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques durant el desenvolupament de la cursa. En aquest sentit, l’entitat organitzadora queda exempta de les responsabilitats que es puguin derivar de l’actuació negligent de qualsevol dels participants.